Związek Harcerstwa Polskiego
działający poza granicami Kraju


ZHP pgK jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Związek kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa od ponad 60 lat, skupiając harcerstwo polskie w Australii, Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Nasze Korzenie
Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską i działającego w Polsce do 1939 roku z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.

W czasie II wojny światowej wśród wojennego wychodźstwa Polaków harcerstwo spontanicznie wznawiało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Siłach Zbrojnych. W 1946 roku na Zjeździe w Enghien pod Paryżem, odbytym z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego, przyjęto powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje osiedlenia się Polaków.
Skrót poszczególnych
dat historii harcerstwa.

Metoda i Programy
ZHP pgK stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na metodach skautowych Lorda Baden-Powella i dostosowane do potrzeb młodzieży polskiej poza granicami Kraju.
Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych dziewcząt i chłopców oraz w koedukacyjnych kręgach starszoharcerskich. Metoda polega przede wszystkim na samowychowaniu poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wspólne oddziaływanie i przykład osobisty. Programy dostosowywane są stale do potrzeb młodzieży. W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, zimowiska, kursy kształceniowe i co najmniej dwutygodniowe obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

Współ praca ZHP pgK z ZHP i ZHR w Polsce
ZHP pgk jest osobną samodzielną organizacją i wspól pracuje z harcerstwem w Polsce, między innymi wysylania delegacje na zloty lub ważne spotkania. ZHP pgK prowadzi własne obozy, biwaki, zimowiska i zloty i nie ma zwyczaju wysylanie harcerzy, harcerki lub zuchów do Polski na obozy ZHP lub ZRH.